Jak starać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

Jak starać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu?

Artykuł miesiąca

W rodzinach o trudnej sytuacji materialnej kwoty comiesięcznej opłaty za czynsz stanowią znaczny procent domowego budżetu, co dodatkowo pogarsza ich warunki bytowe. Dla takich rodzin ustawodawca wprowadził pomoc finansową w postaci dodatku mieszkaniowego z dopłatą za czynsz. Ubieganie się o to świadczenie wymaga spełnienia kryteriów dotyczących wysokości dochodów, statusu prawnego lokalu i metrażu mieszkania. Komu przysługuje ten dodatek i jak starać się o jego przyznanie?

Kto może otrzymać dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej, przeznaczona na dofinansowanie opłaty za mieszkanie. Przy przyznawaniu świadczenia brane są pod uwagę ściśle określone warunki.

Posiadanie tytułu prawnego do lokalu

Dopłatę do czynszu może otrzymać osoba która spełnia jeden z tych warunków:

 • jest właścicielem mieszkania,
 • posiada własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 • jest najemcą lokalu,
 • na podstawie orzeczenia sądu oczekuje na mieszkanie socjalne.

Ustawowa powierzchnia normatywna

Określa  się ją w przeliczeniu na liczbę zamieszkujących osób:

 • dla 1 osoby – 35 m²,
 • dla 2 osób – 40 m²,
 • dla 3 osób – 45 m²,
 • dla 4 osób – 55 m²,
 • dla 5 osób – 65 m²,
 • dla 6 osób – 70 m².

Powierzchnia normatywna przy liczbie większej niż 6 osób zwiększa się o 5m²/os. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub ze względu na inne schorzenie wymaga przebywania w oddzielnym pokoju, powierzchnia normatywna zwiększa się o 15 m².  Dopuszcza się przekroczenie powierzchni normatywnej ale nie więcej niż o 30 %.

Spełnienie kryterium dochodowego

Dopłatę do czynszu może otrzymać osoba, u której średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1 550,24 zł dla gospodarstw wieloosobowych lub 2 066,98 zł dla osób mieszkających samotnie. Średni dochód oblicza się na podstawie sumy dochodów brutto wszystkich członków rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Kwotę tę dzieli się na liczbę osób a następnie na 3. Uzyskuje się w ten sposób wskaźnik średniego miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny. Jeśli dochód jest nieco wyższy od ustalonego kryterium przysługuje świadczenie pomniejszone o tę nadwyżkę.

Jaka jest wysokość dopłaty do czynszu?

Kwota dodatku mieszkaniowego nie jest ustalona w jednakowej wysokości dla wszystkich świadczeniobiorców. Zależy ona zarówno od średniego dochodu na osobę, jak też od sumy opłat i wydatków na utrzymanie mieszkania takich jak:

 • czynsz,
 • opłaty eksploatacyjne,
 • woda i ścieki,
 • prąd,
 • wywóz śmieci.

Dopłata do czynszu może stanowić maksymalnie do 70% tych wydatków, ale nie może przekraczać 1500 zł. Wszystko wyliczane jest w urzędzie, do którego złożony jest wniosek.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Dopłata do czynszu obowiązuje przez 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Zawsze należy składać kolejny wniosek przed upływem tego terminu. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest co miesiąc. Jednak jest warunek – opłaty za lokal muszą być uiszczane regularnie. W przeciwnym wypadku dopłata do czynszu zostaje wstrzymana do czasu uregulowania należności. Jeśli nie nastąpi to w okresie 3 miesięcy wniosek całkowicie wygasa.

Jakie są formalności związane ze składaniem wniosku?

Aby uzyskać dopłatę do czynszu należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej lub oddziale urzędu miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku muszą być załączone:

 • umowa najmu lokalu z określeniem metrażu,
 • własnoręcznie podpisana deklaracja o dochodach wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenia o zarobkach z miejsca pracy,
 • decyzja o wysokości pobieranej emerytury,
 • zaświadczenia o kwocie  pobieranych alimentów lub stypendiów,
 • faktura z elektrowni z z ceną za 1 kWh w ostatnim okresie,
 • potwierdzenie o niezaleganiu z płatnościami,
 • orzeczenie o niepełnosprawności z podaniem rodzaju inwalidztwa.

Kwestionariusze wniosków i deklaracji o dochodach z gospodarstwa domowego można pobrać w odnośnym urzędzie albo zaimportować drogą elektroniczną z jego oficjalnej strony internetowej. Dokumenty należy składać osobiście legitymując się dowodem tożsamości.

Zobacz również pożyczki 15 minut

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments